Beste nettsted

Kort info om Farmandprisen Beste nettsted

Farmandprisen Beste nettsted har vært arrangert hvert år siden 2006. Konkurransen bygger på samme konsept som Farmandprisen (beste årsrapport) som har vært utdelt hvert år siden 1955. Målet med konkurransen er å bidra til økt kvalitet på deltakernes nettsider og deres «digitale kommunikasjon».

Beste nettsted-prisene deles ut sammen med årsrapport-prisene i forbindelse med Farmandshowet. Dette er et arrangement som normalt arrangeres en onsdag eller torsdag i siste halvdel av september. I den forbindelse arrangeres det også et seminar i forkant av prisutdelingen.

Alle kan delta  Alle typer virksomheter kan delta i en av de tre hovedklassene; Børs, Ikke-børs og Offentlig. I tillegg kan det konkurreres i kategorien Ide & design hvor juryen primært vurderer nettstedets design, ide, visuelle kommunikasjon, funksjonalitet og gjennomføring.

For å delta i konkurransen må det betales en deltakeravgift. Denne dekker både deltakelse i Farmandkonkurransen og en skriftlig evaluering (av deltakerens nettsted) hvor juryen gir tydelige tilbakemeldinger og gode råd og tips til den videre utvikling.

Premiering  I forkant av prisutdelingen nomineres de fem beste deltakerne i hver av klassene. Vinnerne i de tre hovedklassene mottar hver sin Farmandstatue (laget av kunstneren Arne Durban) til odel og eie. De øvrige medaljevinnerne mottar grafiske trykk.

I alle de tre hovedklassene mottar deltakerne en grundig evaluering (typisk 9-12 A4-sider med tekst) hvor juryen blant annet kommenterer følgende.

  • Generelle kategorikommentarer (en generell kvalitetsvurdering av «årets» nettsteder)
  • Innledende (oppsummerende) tekst
  • Evaluering av åpningssiden (hvor godt «selger» den, og hvor oversiktlig og brukervennlig er den)
  • Innhold (relevans, «dybde/bredde» og en vurdering av «oppdatert innhold»)
  • Brukervennlighet (oversikt, menyer, struktur, navigasjon, tilgjengelighet, osv.)
  • Bruk av multimedia (visuell kommunikasjon, video, bilder, interaktivitet, osv.)
  • Affektive egenskaper (brukerens «opplevelse» av nettstedet)
  • Tilpasninger og tilrettelegginger (fungerer nettstedet for «alle» typer brukere)
  • Deltakernes bruk av sosiale medier – samt evnen til effektivt samspill med nettsiden
  • Oppsummering (i form av tekst, «pluss/minus» og antall poeng av 100 oppnåelige)

 Nedenfor vises et eksempel på hvordan en poengsum kan fremkomme:

  Jury helhet Åpnings-side Innhold Bruker-
vennlighet
Lyd og bilde Affektive egenskaper Tilpasn. og tilrettelegging
Vekt i % 25 20 20 10 10 5 10
Poeng 6,5 6,5 7 6,5 5 6 6,5
Totalt 64,25 poeng


Poeng 
Det er (teoretisk) mulig å oppnå totalt 100 poeng i konkurransen Farmandprisen Beste nettsted. Innenfor hver delevaluering gis det fra 1 til 10 poeng (der 10 er best).

Jurykriteriene og «vektingen» av hver enkelt delevaluering kan endres fra år til år, dog slik at maksimal poengsum (fortsatt) vil være 100 poeng. Fordi «nettet» fremdeles er i en rivende utvikling betyr det i praksis at det «til neste år» vil bli krevd litt mer for å oppnå samme poengsum som «året før».

Karakterbeskrivelse:  1: Mangler innhold/ikke besvart 2: Svakt 3: Bestått (under tvil) 4: Bra (minus) 5: Middels nivå 6: Over middels 7: Meget bra 8: Meget bra/Svært bra 9: Svært bra 10: «Verdensklasse»

Fagjuryene Fagjuryene skal bestå av 3-5 personer. Minimum tre medlemmer må være til stede på møtene for at juryen skal kunne fatte en beslutning. Juryene i klassene Børs, Ikke-børs og Offentlig (klasse) kan bestå av de samme personene. Fagjuryen i kategorien Ide & design skal ha en annen sammensetning (pga. andre kompetansekrav).

Fagjuryene velger selv en juryleder som har dobbeltstemme dersom en votering ender uavgjort. For øvrig vil rekkefølgen i hver av de tre hovedklassene bli avgjort av samlet poengsum. I kategorien Ide & design vil det i større grad være en skjønnsmessig vurdering som ligger til grunn for juryens avgjørelse.

Inhabilitet Dersom et jurymedlem er, eller kan tenkes å være, inhabil i forhold til en deltaker skal dette umiddelbart formidles til de øvrige jurymedlemmene. Dersom jurymedlemmet blir vurdert som inhabil skal vedkommende «gå på gangen» når den aktuelle deltaker blir juryert.

Statuttene kan endres av Farmand AS som er sekretariat for Farmandprisene.

——————————————————————————————-

Dybdeinformasjon

Dette kapittelet er beregnet for «spesielt interesserte» som ønsker mer utfyllende informasjon om evalueringskriteriene i de forskjellige klassene.

Børsnoterte selskaper: Det blir gjort en kvalitativ skriftlig evaluering hvor det legges vekt på hvordan nettstedet fungerer som informasjons- og «salgskanal» overfor ulike målgrupper som (potensielle) kunder, samarbeidspartnere, analytikere, investorer, medier og jobbsøkere.

Analysen legger betydelig vekt på åpningssiden og hvordan den fungerer som «salgsplakat» for virksomheten. Juryen undersøker også hvor intuitivt og raskt det går å få oversikt over innholdet på nettsidene, og hvor lett det er å orientere seg videre.

Det blir gjort en grundig analyse av innholdets relevans, informasjonens dybde og bredde, samt i hvilken grad innholdet som presenteres fremstår som oppdatert. Evalueringen ser også nærmere på presentasjonen av ledelse og styre, øvrige ansatte, nyheter, samt selskapets historie. Investorpresentasjonen, samt (eventuelle) språkalternativer blir også vurdert.

Andre evalueringskriterier er nettstedets brukervennlighet, bruken av lyd og bilde, samt affektive egenskaper. Nettsidens tilpasninger og tilrettelegging (adresse, kart, nettleserkompatibilitet, tekniske tilpasninger, nettstedskart, søkefunksjon, utskrift, samt bruk av, og tilrettelegging for, sosiale medier) blir også evaluert.

Avslutningsvis skrives det en oppsummering hvor det gis gode råd og tips for den videre utvikling av nettstedet.

Ikke-børsnoterte selskaper: Det blir gjort en kvalitativ skriftlig evaluering hvor det legges vekt på hvordan nettstedet fungerer som informasjons- og «salgskanal» overfor ulike målgrupper som (potensielle) kunder, samarbeidspartnere, analytikere, investorer, medier og jobbsøkere.

Analysen legger betydelig vekt på åpningssiden og hvordan den fungerer som «salgsplakat» for virksomheten. Juryen undersøker også hvor intuitivt og raskt det går å få oversikt over innholdet på nettsidene, og hvor lett det er å orientere seg videre.

Det blir gjort en grundig analyse av innholdets relevans, informasjonens dybde og bredde, samt i hvilken grad innholdet som presenteres fremstår som oppdatert. Evalueringen ser også nærmere på presentasjonen av ledelse og styre, øvrige ansatte, nyheter, samt selskapets historie. Investorpresentasjonen, samt (eventuelle) språkalternativer blir også vurdert.

Andre evalueringskriterier er nettstedets brukervennlighet, bruken av lyd og bilde, samt affektive egenskaper. Nettsidens tilpasninger og tilrettelegging (adresse, kart, nettleserkompatibilitet, tekniske tilpasninger, nettstedskart, søkefunksjon, utskrift, samt bruk av, og tilrettelegging for, sosiale medier) blir også evaluert.

Avslutningsvis skrives det en oppsummering hvor det gis gode råd og tips for den videre utvikling av nettstedet.

Offentlige virksomheter: Det blir gjort en kvalitativ skriftlig evaluering hvor det legges vekt på hvordan nettstedet fungerer som informasjons- og «salgskanal» overfor ulike målgrupper som «folk flest», samarbeidspartnere, (potensielle) kunder, medier og jobbsøkere.

Analysen legger betydelig vekt på åpningssiden og hvordan den fungerer som «salgsplakat». Juryen undersøker også hvor intuitivt og raskt det går å få oversikt over innholdet på nettsidene, og hvor lett det er å orientere seg videre. Det legges også vekt på at offentlige nettsider kan, eller er, tilpasset flest mulig brukergrupper (hensyntatt synshemninger, manglende norskkunnskaper, pc/terminal, netthastighet, osv).

Det blir gjort en grundig analyse av innholdets relevans, informasjonens dybde og bredde, samt i hvilken grad innholdet som presenteres fremstår som oppdatert. Innholdsevalueringen ser også nærmere på presentasjonen av ledelse og (eventuelle) styre, øvrige ansatte, nyheter, språkalternativer, samt virksomhetens historikk.

Andre evalueringskriterier er nettstedets brukervennlighet, bruken av lyd og bilde, samt affektive egenskaper. Nettsidens tilpasninger og tilrettelegging (adresse, kart, nettleserkompatibilitet, tekniske tilpasninger, nettstedskart, søkefunksjon, utskrift, samt bruk av, og tilrettelegging for, sosiale medier) blir også evaluert.

Avslutningsvis skrives det en oppsummering hvor det gis gode råd og tips for den videre utvikling av nettstedet.

Beste ide & design: Norske nettsteder har gjennomgått en rivende utvikling i de fem årene som Farmandprisen Beste nettsted har blitt delt ut. Nettstedene har også blitt stadig viktigere for virksomheters salg og resultat, og for offentlige virksomheters kommunikasjon med sine brukere.

For å gi en honnør til de mest kreative og innovative nettstedene lanseres nå kategorien Beste ide & design. Dette er den kategorien som har flest deltakere i den tradisjonelle Farmandprisen (beste årsrapport) og tilbakemeldinger fra våre kunder gjør at vi nå tror at tiden er inne til også å lansere denne kategorien på nett.

Dette er altså en kategori som kommer i tillegg til de fire hovedklassene, og evalueringene vil bli gjort av en bredt sammensatt fagjury som vil evaluere og kåre de mest innovative og kreative nettsidene.

Juryen vil spesielt honorere deltakere som på en ny og spennende måte tar i bruk nettet og dets muligheter. Dette kan omfatte alt fra offentlig informasjon til «salg» av produkter, tjenester, budskap eller holdninger. Kort sagt nye muligheter å bruke nettet på som bidrar til å skape engasjement og oppmerksomhet. Her vil juryen vurdere både ide, design, visuell kommunikasjon, funksjonalitet, leservennlighet, kreativitet og gjennomføring.